โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานเยาวชนญี่ปุ่น ที่ติดตามบิดามารดาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย โรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมาศึกษาพิเศษนานาชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการศึกษาภาคบังคับในประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,083 คน และมีครูจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน